2013/1/24 NO.2M16835 Ivory Wedding Dress Polka Dot